Missie van de club.

Elk voetballertje in de dop heeft recht op een opleiding die garant staat voor een optimale ontwikkeling van zijn of haar voetbalkwaliteiten en voor de plezierbeleving die hij / zij zoekt in de vrijetijdsbesteding. Naast prestatieve ontwikkeling moet er dus ook ruimte zijn voor recreatieve ontwikkeling.

Een niet-professionele club zoals KFC Heikant heeft dus een dubbele missie:

 • Sportief moet ze een kwaliteitsvolle opleiding garanderen die als doel heeft spelers progressief op te leiden en hen toe te laten zich optimaal te ontplooien binnen een gezond voetbalklimaat.

Een gestructureerde voetbalopleiding heeft als hoofddoel spelers te laten doorstromen naar de A-kern en / of een goede basis te leggen om tot een hoger niveau te kunnen doorstoten. Het is van belang dat elke jeugdspeler een zo goed mogelijke individuele opleiding kan genieten.

De jeugdopleiding neemt niet alleen een cruciale plaats in binnen het sportieve beleid van de club, maar is dus ook van essentieel belang in de sportieve  ontwikkeling van elke jongere .

 • Sociaal-maatschappelijk moet ze iedere jeugdspeler de kans bieden om op een verantwoorde manier en in een kindvriendelijke omgeving te doen wat  hij / zij graag doet: voetballen.

Ook al is het onze doelstelling om elke jeugdspeler tot een zo hoog mogelijk niveau op te leiden en te begeleiden, toch mag de studie niet uit het oog verloren worden. Deze blijft prioritair.

De sociaal-maatschappelijke functie van de club houdt ook in dat ze ervoor zorgt dat de leden zich thuis voelen en dat er door het organiseren van allerhande nevenactiviteiten een familiale band gecreëerd wordt.

Tevens mag de samenwerking met de gemeente, andere sportclubs, scholen, … niet verwaarloosd worden.

We streven naar een sociale en pedagogische ontwikkeling van elke speler. We vinden het welbevinden van een speler even belangrijk als het speeltalent en willen er nauw op letten dat deze de kans krijgen om een gesprek aan te gaan indien nodig.

We streven ernaar om de spelers niet op een eilandje te houden, maar om ook contacten te leggen over de ploegen heen. Dit op sportief vlak, door af en toe samen te trainen, oefenmatchen tegen elkaar te laten spelen of hen af en toe mee te laten spelen met een andere ploeg. Maar ook willen we de jeugd in verbintenis stellen met onze beloftes en eerste ploeg.

 • Per jeugdploeg worden één of twee peters aangesteld. Deze wonen af en toe eens een training bij en zorgen voor een onderlinge band tussen de senioren en de jeugd.
 • Per wedstrijd van het eerste elftal, mag een jeugdploeg mee het plein oplopen. Ook dit zorgt voor een sterkere verbintenis.

 

DE DOELSTELLINGEN VAN ONZE JEUGDWERKING SAMENGEVAT: 

 • Streven naar kwaliteitsvolle jeugdwerking
 • Doorstroming jeugdspelers naar A-kern
 • Een zo goed mogelijke individuele vorming van elke jeugdspeler
 • Prioriteit voor studie
 • Positieve bijdrage of aanzet tot een mooie algemene clubwerking

Visie van de club

Visie op clubniveau

KFC Heikant is in de eerste plaats een familiale club. Een club voor getalenteerde, maar zeker ook voor minder getalenteerde spelers. We willen een club zijn waar iedereen zich thuis voelt.

We maken daarbij onderscheid tussen enerzijds het sportieve aspect en anderzijds ook het sociale gebeuren.

Sportieve aspect:

 • Doorstroming van eigen jeugdtalent is voor KFC Heikant Zele een primaire taak. De belangrijkste factor op het vlak van doorstroming is de kwaliteit van de speler en zijn groeipotentieel. De betere jeugdspelers, waarin de sportieve cel groeipotentieel ziet, kunnen doorstromen van de gewestelijke jeugdploegen naar het eerste elftal. De minder getalenteerde spelers kunnen een plaatsje vinden in één van onze belofte ploegen.
 • Van zodra een speler zich aansluit bij de club, al dan niet afkomstig van een andere club, worden alle spelers gelijkwaardig behandeld. Dit houdt in dat elke speler op zijn waarde beoordeeld wordt, rekening houdend met mogelijke progressies.
 • We willen een club zijn waar mensen zich thuis blijven voelen en waar ze zo lang kunnen blijven spelen als ze willen.
 • Wij willen dat ouders en sympathisanten zich kunnen identificeren met hun club waarvan de spelers zo veel mogelijk intern opgeleid en gevormd worden.
 • We zorgen dat onze trainers optimaal opgeleid worden. Dit zowel intern als extern. Dit om onze jeugdploegen de trainingen te kunnen bieden waarin ze kunnen groeien en leren. 

Kortom, we willen een club zijn voor jong en oud.

Sociale gebeuren:

 • Families zijn belangrijk voor ons. We starten ons seizoen dan ook steevast met een familiedag waar alle supporters, ouders, familieleden welkom zijn. Familie is voor ons een begrip dat verder gaat dan ouders en spelers. We willen dat grootouders, broers, zussen, … met evenveel plezier komen supporteren. Maar ook vrienden, vriendinnen of buurtbewoners kunnen een plaatsje vinden in onze club.
 • We willen een nauw contact met de ouders en deze betrekken in onze club.
 • We streven naar een sociale en pedagogische ontwikkeling van elke speler. We vinden het welbevinden van een speler even belangrijk dan het speeltalent en willen er nauw op letten dat deze de kans krijgen om een gesprek aan te gaan indien nodig.
 • We streven ernaar om de spelers niet op een eilandje te houden, maar om ook contacten te leggen over de ploegen heen. Dit op sportief vlak, door af en toe samen te trainen, oefenmatchen tegen elkaar te laten spelen of hen af en toe mee te laten spelen met een andere ploeg. Maar ook willen we de jeugd in verbintenis stellen met onze beloftes en eerste ploeg.

Visie op jeugdniveau

De kinderen, jongeren, spelers zijn het allerbelangrijkste van een vereniging! Spelers moeten in een eerste fase plezier beleven aan het voetbal. Maar toch stelt KFC Heikant Zele zich ook als doel het beste te halen uit elke jeugdvoetballer. Elke jeugdspeler moet de kans krijgen om haar/zijn niveau maximaal te ontwikkelen, in overeenkomst met haar/zijn individuele talenten en mogelijkheden.

 

KFC Heikant Zele  wil de jeugd kansen geven, KFC Heikant Zele wil meehelpen de droom van elke voetballer waar te maken. KFC Heikant Zele staat voor:

 • De speler een algemene ontwikkeling aanbieden.
 • De speler voetbaltechnisch en -tactisch kneden.
 • De speler opleiden volgens de correcte waarden en normen. Elementen als teamspirit,  samenhorigheid, verdraagzaamheid, vriendschap, eerlijkheid, sportiviteit, beleefdheid, loyaliteit, … zullen meermaals aan bod komen.
 • De jeugdopleiding gaat meer en meer belangrijk worden binnen de club. Het hoofddoel is de “doorstroming” van het individu naar het eerste elftal. Duurzaamheid moet, van klein naar groot, van U6 naar A-kern, een constante worden binnen KFC Heikant Zele.

 

KFC Heikant Zele is vastberaden om haar jeugdopleiding jaar na jaar te verbeteren en deze ter beschikking te stellen van alle jeugdspelers, zodat zij maximaal hun individuele voetbaltalenten kunnen ontwikkelen.

KFC Heikant Zele wil een opleidingscentrum zijn waarin talentvolle en minder talentvolle jeugdspelers kunnen uitgroeien tot volwaardige spelers op basis van een kwaliteitsvolle, sportieve, pedagogische en sociale opleiding.

 Alle jeugdspelers, jongens en meisjes, die in aanmerking komen, kunnen zich aansluiten bij KFC Heikant Zele om de voetbalsport te beoefenen. De club komt in competitie uit met gewestelijke ploegen.

 KFC Heikant Zele wil de Zeelse jongeren opnieuw de kans geven om zich binnen een eigen voetbalclub sportief te kunnen ontwikkelen en te kunnen doorgroeien naar het 1ste elftal. Op die manier zouden betrokkenen en supporters zich opnieuw kunnen identificeren met de club in haar totaliteit; voetbalplezier en voetbalenthousiasme zouden zich opnieuw kunnen verspreiden binnen de Zeelse gemeenschap .

Wij zijn als Raad van Bestuur van KFC Heikant Zele overtuigd dat het opleiden en begeleiden van jonge voetballers geënt is op twee educatieve ontwikkelingspijlers: een sportieve en een pedagogische. Binnen deze ontwikkelingspijlers komen een hele resem aspecten aan bod waarrond, door een kwaliteitsvol begeleidingsteam, professioneel moet worden gewerkt.

KFC Heikant Zele staat garant om kwalitatief hoogstaande trainers en begeleiders in te schakelen bij de ontwikkeling van onze jeugdspelers. De sportieve en pedagogische aspecten zijn soms onlosmakelijk met elkaar verbonden.

In eerste instantie willen we onze voetballertjes in groep het voetbalspel leren ontdekken en beleven: samen oefenen, samen leren luisteren naar de trainer en begeleider, samen spelen, samen een opdracht uitvoeren, leren oog hebben voor elkaar, leren oog hebben voor de bal, zich sensomotorisch en psychomotorisch ontwikkelen, leren uitkomen tegen elkaar, elkaar al eens helpen, enz. Spelplezier en spelbeleving voor iedereen staan hier centraal, zeker ook voor jongeren met minder aanleg en minder doorzettingsvermogen.

We willen kinderen en jongeren in clubverband een sportforum aanbieden om zich samen sportief te ontwikkelen.  

We willen daarnaast jongeren sociaal vaardig maken en bij hen teamgeest ontwikkelen; zo willen we jongeren leren zich een leidende rol aan te meten, maar ook om zich ten dienste te stellen van anderen.

We werken ontwikkelingsgericht en willen onze jonge voetballers voetbaltechnische en voetbaltactische vaardigheden aanleren.

Snelheid en fysionomie zijn verdere sleutelwoorden binnen de ontwikkeling van jonge voetballers.

Spelers mentaal weerbaar maken vergt de speciale aandacht van het begeleidingsteam; spelers moeten leren omgaan met tegenslag (blessures, naast de ploeg vallen, ...), met succes, met feedback bij een evaluatiegesprek. We willen stevige vriendschappen ontwikkelen door samen gemeenschappelijke doelen na te streven en door elkaar hierin te steunen.

Als organisatie nemen we onze verantwoordelijkheid en engageren we ons binnen een opvoedingsproject waar onze westerse normen en waarden centraal staan, in functie van sportiviteit, respect voor anderen, verdraagzaamheid en respect ten opzichte van zichzelf.

Die normen en waarden zijn opgenomen in ons spelersreglement. Samen gemaakte afspraken leren we eerbiedigen en opvolgen. Ouders, spelers en voetbaltrainers ondertekenen in dit verband een engagementsverklaring (aangepast aan de leeftijdscategorie).

Kernwaarden van de club

De KFC Heikant Zele doelstelling is duidelijk: met eigen middelen en onze eigen regionale spelers een gezonde en respectabele club te worden in de regio. KFC Heikant Zele moet aanzien worden als nieuw, jong en dynamisch; een enthousiaste club in het regionaal voetbal.

Enthousiasme: de vereniging bestaat voor een groot stuk uit mensen met een voetbalverleden, deze mensen tonen een ontzettend groot enthousiasme.

Samenwerking: de samenwerking tussen de verschillende divisies is groot omdat iedereen, iedereen kent en respecteert.

Loyaliteit: aangezien we bestaan uit echte Zeelse mensen is de loyaliteit ontzettend groot bij de leden van onze club.

Ambitie: een gezonde realistische ambitie heerst in de club, de ambitie om het goed te doen met regionale mensen is zeer groot.